Asbests är ett samlingsnamn för mineralfibrer som kan ge upphov till cancer. Upptäckten om detta kom alarmerande under 70-talet då asbests, som finns i material som eternit, ansågs vara orsaken till lungcancer. Innan dess användes eternit eller liknande i många byggnadsdetaljer som ventilation, men även som fasadbeklädnad. Materialet var mycket användbart då det var beständigt, isolerande och smidigt samt dessutom brandskyddande. Det är ganska ofarligt så länge som materialet ligger still, men problemen uppstår vid bearbetning. Därför blir det farligt att riva byggnader och detaljer som innehåller asbests, eftersom det är dammet som skadar. I Sverige måste rivningar få tillstånd av Arbetsmiljöverket på grund av risken för asbests. Det måste finnas instruktioner för skydd och hantering, de som arbetar med rivningen måste vara certifierade för asbestsanering och ha intyg om att vara medicinskt kontrollerade för arbetsuppgiften.

Kinesiskt dilemma

Den cancerform som uppstår till följd av asbests heter mesoteliom som är en väldigt allvarlig form av tumör. Årligen dör omkring hundratalet människor i Sverige på grund av mesoteliom. Därför är svenska myndigheter mycket vaksamma vad beträffar asbestsanering men idag är man dessutom orolig för import från Fjärran Östern där asbests förekommer rikligt i olika byggmaterial.

Tidigare användes materialet som brandskydd i soprum, ventilation och stålkonstruktioner. Dessutom i underskikt på plastmattor, i fix och fog för kakelsättning samt i färg och plast. Att installera material innehållande asbests är sedan länge förbjudet men i och med importen kan det vara svårt att kontrollera. Man måste genomföra provtagning för att säkerställa saken. Det beräknas av Arbetsmiljöverket att det idag finns cirka 400 000 ton asbests i äldre hus, främst i det beryktade miljonprogrammet.

Generationsskifte

Ibland upptäcks inte asbests förrän rivningsarbete inletts, då måste det omedelbart stoppas av skyddsombud för att invänta erforderligt tillstånd och tillse att personal är behörig. Man är idag orolig för att ungdomar som kommer in i yrket inte skall ha tillräcklig kännedom om farorna i och med att äldre arbetare går i pension.